• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU dofi.eu

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie dofi.eu, a w szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

Właścicielem serwisu jest DOFI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszakowicach przy ulicy Zakątek 1 o numerze NIP: 697-231-41-43, REGON: 360306929, KRS: 0000535265  dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i ochronę danych osobowych
§6 Kontakt sklepu z Klientami
§7 Dostępne formy płatności
§8 Postanowienie końcowe

Definicje:

 • Sprzedający/Administrator – właściciel serwisu, podmiot prowadzący serwis, DOFI Sp. z o.o., 64-140 Włoszakowice, ul. Zakątek 1. Spółka posiada wpis do KRS: 0000535265, posiada REGON: 360306929  oraz NIP: 697-231-41-43. Kontakt: info@dofi.eu
 • Użytkownik/Kupujący – osoba dokonująca rejestracji lub zakupów w Serwisie.
 • Serwis – platforma sprzedażowa, prowadzona przez Sprzedającego pod adresem www http://dofi.eu, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje sklepu internetowego.
 • Zawartość – dane i materiały lub ich części, fragmenty, elementy, opracowania.
 • Dane – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczane w Serwisie przez Administratora, z których składa się Serwis.
 • Materiały – wszelkie wypowiedzi, recenzje, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Zarejestrowanych.
 • Profil – konto Zarejestrowanego, w tym także materiały (wliczając opis) zamieszczone przez Zarejestrowanego w ramach Serwisu.
 • Towar – produkty i usługi, które można zamówić za pośrednictwem Serwisu.
 • Rejestracja – czynność wymagana dla uznania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu i skutkująca założeniem Profilu.
 • Użytkownik – zarówno Gość, jak i Zarejestrowany.
 • Gość – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z zawartością Serwisu.
 • Zarejestrowany – osoba, która dokona skutecznej Rejestracji, mająca możliwość umieszczania Materiałów w ramach Serwisu.

 

§1 Określenie zakresu działalności

 1. Serwis umożliwia Klientom zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę, w postaci artykułów mających zastosowanie przy budowie instalacji wodociągowych, nawodnieniowych, fertygacji oraz przy budowie i pielęgnacji terenów zielenii. Towary oferowane w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów, tj. osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Podane ceny, są cenami brutto wyrażonymi w walucie polskiej PLN i zwierają podatek VAT. Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji, pojawia się w koszyku zamówień. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, wszystkie opcje zakupowe są dostępne po zalogowaniu.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Serwis umożliwia korzystanie z usług przy pomocy ogólnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna przy ustawieniach 1024px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i powinno zostać wyłączone.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które wynikają ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania używanego przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem towaru lub usługi, warunkami zakupu, cennikiem (ceny podane są w walucie polskiej PLN, z wliczonym podatkiem VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. By zakupić produkt dostępny w Serwisie, Kupujący wybiera pozycje do koszyka.
 3. Zawarcie umowy zostaje dokonane w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 4. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury VAT – w takim przypadku zobowiązany jest dostarczyć wymagane w formularzu dane, konieczne do wystawienia dokumentu.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej przez Kupującego opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego po uprzednim kontakcie telefonicznym, w magazynie Administratora.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i innymi przepisami.
 8. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Pisemne odstąpienie od Umowy powinno zostać wysłane przez Użytkownika do Administratora na adres: „DOFI Sp. z o.o., 33-171 Pleśna, Pleśna 531” bądź w formie elektronicznej na adres info@dofi.eu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 10. Jeśli odstąpienie zostało skutecznie dokonane w wyznaczonym czasie, wówczas Administrator przed dokonaniem zwrotu pieniędzy Użytkownikowi weryfikuje, czy zwrócone przez Użytkownika Towary odpowiadają warunkom wskazanym w art. 7 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwrot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu).
 11. Koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@dofi.eu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: DOFI Sp. z o.o., Pleśna 531, 33-171 Pleśna.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (w tym adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamacji. Przed odebraniem przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Do reklamacji związanej z transportem przesyłki należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia towaru, a także informacje na temat doręczyciela. Administrator podkreśla, że różnice dotyczące barw zakupionych Towarów nie stanowią podstawy reklamacji, jeżeli wynikały z innych ustawień, bądź parametrów, monitora Użytkownika. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Dane przetwarzane będą w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia. Cele przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem dofi.eu/polityka-prywatnosci. 
 2. Administrator stosuje pliki typu cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

§6 Kontakt sklepu z Klientami

 1. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się zdarzyć również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia. 

§7 Dostępne formy płatności

 1. Zamówione towary można opłacić z góry na podany rachunek bankowy (wybierając zwykły przelew lub szybkie płatności) lub za pobraniem (w momencie dostarczenia zamówienia przez kuriera).
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
 3. Termin realizacji przy wyborze formy płatności przelewem będzie liczony od momentu zaksięgowania wpłaty, w terminie do 5 dni roboczych, chyba, że w karcie produktu podano inny termin realizacji.

§8 Postanowienie Końcowe

 1. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od powyższego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Zarejestrowany zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce  lub pod adresem dofi.eu/regulamin.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. 
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia swojego Profilu, co jest wiążące dla Administratora.
 7. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług Serwisu. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).